BIC Raiffeisenbank Hochkönig eGen, Maria Alm am Steinernen Meer


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:RVSAAT2S003   Австрия
Име на банката:Raiffeisenbank Hochkönig eGen

Страна:Австрия

Улица:Am Gemeindeplatz 3
Пощенски код:5761
Град:Maria Alm am Steinernen Meer
Щат:Salzburg

Телефон:+43 (0)6584 7717
Факс:+43 (0)6584 7717 30

BIC Raiffeisenbank Hochkönig eGen, Maria Alm am Steinernen Meer (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Raiffeisenbank Hochkönig eGen в Maria Alm am Steinernen Meer е RVSAAT2S003. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 999999909 и банков код 35003 това дава IBAN, подобен на този: AT99 3500 3999 9999 09. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Raiffeisenbank Hochkönig eGen това е 35003. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример RVSAAT2S003 не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC RVSAAT2S003 това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Raiffeisenbank Hochkönig eGen в Maria Alm am Steinernen Meer. От своя страна Maria Alm am Steinernen Meer е в Австрия. Можете да се свържете с Raiffeisenbank Hochkönig eGen на телефон 06584/7717.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 01/2021