BIC Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S.


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:RZSTAT2G262   Австрия
Име на банката:Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S.

Страна:Австрия

Улица:St.Johann im Saggautal 90
Пощенски код:8453
Град:St.Johann/Saggautal
Щат:Steiermark

Телефон:+43 (0)3455 6544
Факс:+43 (0)3455 654435

Клон:да

BIC Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S. (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S. в St.Johann/Saggautal е RZSTAT2G262. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 111103184 и банков код 38262 това дава IBAN, подобен на този: AT99 3826 2111 1031 84. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S. това е 38262. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример RZSTAT2G262 не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC RZSTAT2G262 това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S. в St.Johann/Saggautal. От своя страна St.Johann/Saggautal е в Австрия. Можете да се свържете с Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen Zws.St.Johann i.S. на телефон 03455/6544.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 07/2020