BIC Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:RZSTAT2G420   Австрия
Име на банката:Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling

Страна:Австрия

Улица:St.Nikolai ob Draßling 134
Пощенски код:8422
Град:St.Nikolai/Draßling
Щат:Steiermark

Телефон:+43 (0)3184 2319
Факс:+43 (0)3184 231922

Клон:да

BIC Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling в St.Nikolai/Draßling е RZSTAT2G420. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 444443949 и банков код 38420 това дава IBAN, подобен на този: AT99 3842 0444 4439 49. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling това е 38420. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример RZSTAT2G420 не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC RZSTAT2G420 това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling в St.Nikolai/Draßling. От своя страна St.Nikolai/Draßling е в Австрия. Можете да се свържете с Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Bankstelle St.Nikolai ob Draßling на телефон 03184/2319.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 04/2024